شما وارد حساب خود نشده و یا ثبت نام نکرده اید. لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید از تمامی امکانات انجمن استفاده کنید.


تبليغات
سامانه ي پيامکي آز پي ان يو مقالات ISI
فروشگاه اينترنتي آز پي ان يو خريد شارژ آز پي ان يو

داستان بلند.دنياي توام باعشقزمان کنونی: ۲۸-۱۰-۱۳۹۶، ۰۶:۵۸ :عصر
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: elaheh
آخرین ارسال: elaheh
پاسخ: 1
بازدید: 419

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 20 رأی - میانگین امتیازات: 3.95
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

داستان بلند.دنياي توام باعشق

۷-۲-۱۳۹۲, ۰۸:۵۳ :صبح
ارسال: #1
داستان بلند.دنياي توام باعشق
من نگار را ده سالی بود كه ميشناختم . يعنی اصلا از بچگی با هم بوديم .خيلی همديگر را دوست داشتيم و طاقت جدايی يكديگر برای ما سختبود . نگار دختر پر شوری بود . خانواده های ما با هم دوست بودن و برایهمين از بچگی با هم بزرگ شديم . اين چند سال اخير هم كه در دبيرستانبوديم بااينكه سرمون شلوغ بود ولی اشتياق ديدارمون بيشتر شده بود .وقتی بعد از يك مدت با من تلفنی صحبت ميكرد مثل اين بود كه تمام دنيارا به من دادند . نگار هيچ وقت ناراحت نميشد ، يعنی من ناراحتيش رانديده بودم .هميشه به من ميگفت كاوه كاشكی من يك برادر مثل تو داشتم .كاشكی هيچ وقت از تو دور نباشم . من ميگفتم : نه ديگه ، اگر تو هر روزمن را ببينی كه از من سير ميشوی .. اخم ميكرد و ميگفت : من حتیاگر از صبح تا شب با تو باشم از ديدنت سير نميشوم . وقتی اين حرف رااز او ميشنيدم دوست داشتم بزنم زير گريه ...سال آخر بود . با هم درسميخوانديم و به هم كمك ميكرديم ، برای اينكه يك جا قبول شويم با هم انتخابرشته كرديم و خلاصه با هم يك دانشگاه قبول شديم . خيلی عالی بود حالاميتوانستم هر روز اورا ببينم . در كنارش باشم . همه توی دانشگاهميدانستند كه نبايد نگاه چپ به نگار بيندازند و مزاحمش شوند چون آنوقت سر و كارشان با كاوه است . سال اول مثل برق و باد گذشت . از اينهمه درس خسته شده بودم اما همه اين مشكلات با يك لحظه كنار نگار بودنفراموش ميشد . روز آخر بعد از امتحانات نگار گفت : بايد يك قرار مسافرتبگذاريم من نميدانم اين مدت بدون تو چيكار كنم ... گفت : واقعا كه درستميگی ، چون من بايد مواظبت باشم كه يك موقع زير سرت بلند نشه ...بازم اخم كرد و چنان نيشگونی از من گرفت كه تا ته دلم كباب شد .فقط داد زدم : آخ ... گفت حالا اين را داشته باش تا دفعه بعد چنان بلايیسرت بيارم كه نتوانی بگی آخ ... گفتم : بيچاره شوهرت ، روی من بدبختامتحان ميكنی تا ...رسوندمش منزلشان . از آن ور هم رفتم سور و ساتمسافرت را جور كنم . هفته بعد با پدر و مادرامون توی راه شمال بوديم .رفتيم ويلای پدر من ... وقتی رسيديم نگار رفت استراحت كنه ، مثل اينكهاصلا حالش خوب نبود .. تا روز بعد خوابيد و فردای آن روز با همرفتيم جنگل ... اما باز هم نمی توانست به خوبی راه برود و هر چند قدمیكه جلو ميرفتيم روی تنه درختی استراحت ميكرد تا باز چند قدم بر دارد .پس از يك هفته همگی برگشتيم تهران ...يك هفته ای از برگشتمان گذشتهبود كه مادر نگار تلفن زد . گفت : كاوه سريع خودت را برسان اينجاباهات يك كار مهم دارم . نفهميدم كه چطور خودم را رساندم ، گفتم خالهمريم ( من به مادر نگار ميگفتم خاله ) چی شده ؟ اتفاقی افتاه ؟ گفت :وقتي برگشتيم نگار رفت پيش دكتر . دكتر هم برايش آزمايش نوشتو قرار بود كه امروز جواب آزمايش را بگيرد . ولی از وقتی كه برگشته در را روی خودش بسته و فقط ميخواد با تو حرف بزنه . فقطميگه به كاوه بگين كه بياد اينجا .من رفتم كنار در اتاقش و در زدم وگفتم : نگار در را باز كن من آمدم تو را ببينم . بعد از چند ثانيه صدایچرخيدن كليد را در سوراخ كليد شنيدم . در باز شد . پرده های اتاقرا كشيده بودند . اصلا صورت نگار را نميشد ديد . نگار در را بست.وقتي به عقب برگشتم چيزی را ديدم كه باور نميكردم ، نگار گريه كردهبود.چشمهايش قرمز بود و پر اشك .گفتم نگار چی شده ؟ چرا گريه كردی؟نگار جوابم را نداد . صدای قلبم را ميشنيدم كه داشت از قفسه یسينه ام بيرون می آمد . با صدايی كه قلبم را لرزوند گفت : همه چيزتمومه ، تو بايد من را فراموش كنی . من ديگر به درد تو نميخورم حتیاگر نخواهی كه من را فراموش كنی مجبور ميشی كه من را فراموش كنی.من زياد وقت ندارم و تنها ميخواستم كه اين را به تو بگويم ، برای آخرينبار توی چشمهايت نگاه كنم و تمام خاطرات را در صورتت مرور كنم .گفتم : نگار تو حالت خوب نيست . اصلا معلوم هست كه داری چی ميگی ؟برگ آزمايش را دستم داد ... من از اين همه عدد و رقم و حروف لاتينكه چيزی نميفهميدم ، اما صفحه آخر را كه ديدم در جا خشكم زد . پاهايمسست شد و روی تخت افتادم . باورم نميشد كه نگار من سرطان داشتهباشد . اصلا امكان ندارد كه نگار من سرطان خون داشته باشد ، آن كهسالم هست پس اين يعنی چی ؟ نميدانستم كه چه چيزی بايد بگويم ، امااين را خوب ميدانستم كه من نگار را دوست دارم و به او وابسته هستم.من كه نميتوانستم تركش كنم . سعی كردم كمی خونسرد باشم . برگهرا به كناری انداختم و گفتم كه چی ؟ من كه به تو گفته بودم تا آخرشبا تو هستم . از كجا معلوم كه اين آزمايش درست باشد ؟ اصلا تو كهميدانی وضعيت اين آزمايشگاههای ايران چه جوريه !! ... يارو مرده ميرودآزمايش اعتياد ميدهد بعد كه بهش جواب آزمايش را ميدهند برايش آزمايشبارداری ميارند ... واقعا كه ... تو كه اين قدر زود باور و نا اميد نبودی ...خيلی با نگار صحبت كردم و سعی ميكردم كه با اين دروغها آن را تسلیبدهم . كم كم خودم هم داشت باورم ميشد كه اينها همه راست است . اماخوب ميدانستم كه جواب اين آزمايشهاي تخصصی كمتر اشتباه است .اما بهتر بود كه به خودم هم دروغ ميگفتم . اين جوری باورش برای نگارهم راحت تر بود.قرار شد يك آزمايش ديگر بدهد و با هم دو تايی فردابرويم و اين آزمايش را بدهد و كمی هم بيرون تفريح كنيم .آزمايش راكه داد ، با هم رفتيم بيرون كمی گشتيم ، نگار را كافی شاپی كه هميشهبعد از دانشگاه به آنجا ميرفتيم بردم . بعد از آن هم سينما رفتيم . يك سرهم رفتيم پارك ساعی كمی قدم زديم و نگار هم به من تكيه داده بود وآرام آرام قدم ميزد . بعد از اين روز كه برای نگار شروع دوباره و برایمن تنها يك صفحه اضافی خاطرات بود ، نگار را رسوندم منزلشان وخودم با كلی فكر و خيال برگشتم خانه .شب خاله مريم تماس گرفت.كلی از من تشكر كرد كه حال نگار را عوض كردم به طوری كه مثل نگارقبلی شده و از اين حرفها . ته دل آرزو ميكردم كه اين اوضاع دوامداشته باشد . خاله مريم تنها از يك چيز نگران بود و اون مسئلهاين بود كه جواب نگار دوباره مثبت باشد . من تازه به اين فكر افتادمكه اگر جواب مثبت بود چی كار كنم ؟ برای دوبار يك كلك و دروغرا نميشود به كار برد . من مطمئن بودم كه نگار از بين ميرفت .قبل از اينكه حتی با بيماری بجنگد .دو روز بعد رفتم آزمايشگاه كهآزمايش نگار را بگيرم . قرار اين بود كه من آزمايش را بگيرم وبه نگاربگويم . باز با كلی ورق روبرو شدم كه چيزي از آنها نميفهميدم ، پسرفتم صفحه آخر و وقتی چشمم به نتيجه آزمايش افتاد دنيا دور سرمچرخيد . من سعی كرده بودم كه فقط به اشتباه بودن آزمايش اول فكر كنمنه اينكه ... نه اينكه فكر كنم كه شايد هم نگار واقعا سرطان دارد . بلهجواب باز هم مثبت بود . رفتم توی پاركی كه نزديك آزمايشگاه بود .برگآزمايش دستم بود و از بس آن را فشار داده بودم مچاله شده بود . تاميتوانستم زدم زير گريه و برای مظلوميت نگار و جفای اين چرخ نا كردارگريه كردم . يك ساعتی گذشته بود . تازه يادم افتاد كه نگار منتظر من هست .تصميم خودم را گرفته بودم . يك جعبه شيرينی و يك دسته گل رز زيباخريدم و به سمت منزل نگار روانه شدم .ميدانستم كه منتظر من هست.تا خواستم زنگ در را بزنم ديدم در باز شد . تا چشمهای نگار با چشمهایمن تلاقی كرد سعی كردم كمی لبخند گوشه لبهای من باشد . اما تا گل وشيرينی را ديد زد زير گريه . من تعجب كردم و دستهايش را گرفتم و گفتمچرا گريه ميكنی ؟؟؟ ... نگار جواب داد : تو خيلی خوبی . من بايد بهترينخبر عمرم را از تو ميشنيدم . تو هميشه راست ميگفتی اين بار هم راستگفتی كه آزمايش اشتباهی بوده است . من هميشه مديون تو هستم و هق هقگريه اش بلند شد .گفت : من را ببخش كه آن حرفها را به تو زدم .من هم گفتم : نه ديگر نشد . حالا كه توبهم پيشنهاد كردی من هم حرفهایتو را گوش ميكنم تا از دست تو راحت بشوم . آخر زني كه هميشه اشكشدر مشكش هست و هر روز يك جوری بهانه مياره و نميدانم مثل تو هستبه چه درد من ميخوره . تازه با اين قيافه ای كه الان داری مثل پيرزنهاهستی . مگر اينكه مغزم معيوب باشد كه به حرفهايت گوش نكنم . يكلبخند زدم كه خودم تلخی اش را حس كردم . اميدوار بودم كه بتوانم يكجوری با اين شوخی هايی كه هميشه بين من و نگار بود اين غم درونی راپنهان كنم .نگار باز اخم كرد . من ميدانستم كه معمولا وقتي به من اخمميكند چی ميشده ؟ اما اين دفعه نميخواستم فرار كنم . باز هم يك نيشگونگرفت كه من آرزو ميكردم كه آن قدر فشار ميداد كه من بميرم . اما بر خلاف هميشه زود رها كردو گفت : كاوه بسه من يك كاری دارم بايد برويم وانجام دهيم .گفتم بابا بگذار من بيام يك استراحت بكنم بعد هر كاریداشتی من در خدمتم . گفت : نه من نذر كردم اگر جواب مثبت بود برميك سر امامزاده صالح ويك نذری كه دارم انجام بدهم.گفتم باشد پس زودحاضر شو كه الان ديگر خيابانها شلوغ ميشود . وقتی داشت دور ميشدبرگشت و نگاهی كرد و از چمشانش قدرشناسی و شادی ميباريد .ناخودآگاه گريه ام گرفت و كم كم به هق هق تبديل شد و سيل اشكسرازير شد . خواستم بروم داخل ماشين تا راحتتر گريه كنم كه خالهمريم از پشت سر من را صدا زد . گفت : كاوه ، نگار گفت كه جوابمنفی بوده ، پس چرا داری گريه ميكنی . سرم را بالا آوردم و از چشمهایخيس من و لرزش دستهايم آن چه را كه بايد ميفهميد را دانست . حالا دونفري گريه ميكرديم كه صداي پاي نگار ما را به خود آورد . سعی كردماشكهايم را پاك كنم اما چشمهای قرمز من هويدای گريه ای طولانی بود .نگار چشمهای من را نگاهی كرد و به من گفت : كاوه چرا گريه ميكنی ؟

نكنه داری يك چيزی را از من پنهان ميكنی ؟من ديدم وضع بدی است . اين كاخ متزلزلی را كه ساختم در همان ابتدایكار بنای ويرانی گذاشته است . سريع در ذهنم دنبال جوابی ميگشتم كهناگهان گفتم : اين گريه از خوشحاليست .گفت : يعنی چی ؟ من هم سريع گفتم : من تو را از مادرت خواستگاریكردم و مادرت هم از طرف خودش موافقت كرده است . نگار مثل دختربچه ها كمی سرخ شد . خاله مريم هم نگاه متعجبی به من انداخت وبا چشمانی متعجب و غمناك من را مينگريست .آن شب با نگار و خاله مريم رفتيم امامزاده من كلی گريه كردم و بهدرگاه خدا التماس كردم كه جان من را بگيره و نگار را شفا بدهد . برایمن زندگی بدون نگار غير قابل تحمل بود .بعد از چند روز كه قضيه را برایپدر و مادرم تعريف كردم آشوب بزرگی در منزل ما شروع شد . من تنها پسرخانواده و در واقع تك فرزند بودم و مادرم هم با اين موضوع مخالف بود.ميگفت : تو داری خودت را الكی گول ميزنی و تابع احساسات شدی و يكچيزی گفتی . آخر هم كارش به تهديد رسيد كه من را هرگز نميبخشد و ازاين حرفها . بالاخره با ميانجيگری پدرم كه مثل هميشه به نظر من احترامميگذاشت راضی شد كه به خواستگاری نگار بياد .البته كاش كه اصلانمی آمد . در تمام طول خواستگاری نگار را نگاه ميكرد و با اين نگاهميتوانست قلب نگار را از سينه اش بيرون بكشد . تنفر از چشمان مادرمميباريد . من نمی توانستم مادرم را سرزنش كنم . چون آن هم برای آيندهمن نقشه های زيادی داشت و خوشبختی من را ميخواست . اما بر عكسنگار همه اش من را نگاه ميكرد و گاهگاهی لبخندی يا چشمكی به من ميزد.قلبم گرفته بود . اميدوار بودم كه هيچ وقت نگار متوجه دروغ من نشود.دوست داشتم برای نگار بهترين زندگی را فراهم كنم و حتی اگر شده مدتكوتاهی با نگار در كنارش با خوشبختی زندگی كنم . در آن مجلس باصحبتی كه با پدرم كرده بودم ، قرار نامزدی و حتی عقد و ازدواج همگذارده شد . عروسی در يك باغ برگزار ميشد و حتی مقرر شد كه هرخانواده به عنوان هديه چه چيزی را به اين نو عروس و داماد خواهد داد .چند روز گذشت و تلفن زنگ زد و من هم چون تنها بودم تلفن را برداشتم.خاله مريم بود . تا صدای من را شنيد هر چه فحش كه من شنيده يا تا به حال نشنيده بودم ازخاله مريم شنيدم . مدام من را نفرين ميكرد و فحش ميداد.من حتی قدرت فكر كردن نداشتم تا چه برسد به اينكه دليل اين همهبی احترامی را بپرسم . تلفن را با صدای بلندی قطع كرد .بعد از يك مدت كوتاهی كه تازه فهميدم چی شده تازه به فكر افتادم كه باخاله مريم تماس بگيرم . اما هيچ كس جواب نداد . بسرعت لباس پوشيدمو رفتم در منزلشان . هر چی در زدم كسی در را باز نكرد . تا اينكه بعد از نيمساعت كه آنجا منتظر بودم ديدم كه ماشين پدر نگار داخل كوچه پيچيد . وقتی ماشين جلوی درپاركينگ توقف كرد ، رفتم جلو و سلامي دادم . پدر نگار بهمن نگاهی كرد و با حركت سريعی دستش را بالا برد تا به من سيلی بزند ،اما همان طور كه من را از اين حركت مبهوت كرد ، دستش را به آرامی پايينآورد ...گفتم آخر اين چه رفتاری هست كه با من ميكنيد مگر من چی كاركردم كه اين چنين با من بدرفتاری ميكنيد ؟گفت : ديگر ميخواستی چی كار كنی ؟ تو كه نميخواستی اين كار رابكنی چرا گفتی ؟ چرا دخترم را اميدوار كردی و بعد آن بلا را سرش آوردی ؟ميدانی الان نگار به خاطر تو نامرد تو بيمارستان هست....گفتم : نگار من توی بيمارستان ... پدرش حرفم را قطع كرد .گفت : خفه شو تو لياقت اين را نداری كه اسم آن را ببری ؟همان جا نشستم و گريه كردم . ذهنم ياری نميداد و من هم نميفهميدمكه اين مسائل چگونه به وقوع پيوسته است اما ميدانستم كه مسئله شومیاتفاق افتاده است . مثل اينكه دل پدر نگار برای من سوخت و شايد هم فهميدهبود اگر من گناهكارم پس چرا دارم گريه ميكنم ... نميدانم اصلا چرا من را باخودش به خانه برد !!!بالاخره از حرفهای خاله مريم كه همراه با نفرينهای گاه و بيگاهش بودفهميدم كه مادرم به نگار تلفن كرده و گفته كه جواب آزمايش دوم هم مثبتبوده و من هم برای دلداری و دلسوزی نگار قرار شده با آن ازدواج كنم وگرنه قصد چنين كاری را ندارم و بعد از آن حال نگار بد شده و آن را بهبيمارستان بردند . من هم بعد از اينكه اين ماجرا را فهميدم با كلی قسمو آيه به آنها فهماندم كه من نگار را دوست دارم و قصدم هم ازدواج باآن هست و كلی التماس كردم تا من را پيش نگار بردند.نگار تا من را ديدسرش را برگرداند تا با من حرف نزند و من هم با اشاره سرم به پدرومادر نگار گفتم كه ميخواهم با او تنها صحبت كنم . خيلی طول كشيد كه مننگار را راضی كردم . خيلی گريه كردم . خودم هم تعجب ميكردم كه چطوراين همه اشك در من جمع شده بود تا من بتوانم نگار را راضی كنم كه با منازدواج كند . هر چه آن مخالفت ميكرد و ناراحتی مادرم و بيماری خودشرا بهانه ميكرد من هم با التماس و زاری و تهديد به خودكشی و اين جورچيزها سعی ميكردم كه قانعش بكنم . نميدانم چطور راضی شد !!اما اين را ميدانستم كه آن هم از ته قلب خواهان من هست و اين برگبرنده من بود . آخرين حرفی كه زد اين بود كه پس با مادرت چی كار كنيم ؟گفت : يا راضی ميشود يا اينكه راضی نميشود در دو حالت من كار خودمرا ميكنم . حتی اگر برای هميشه آن هم من را نفرين كند و يا حتی منرا طرد كند . گرچه كه ميدانم پدرم ، مادرم را راضی ميكند .عروسی با كلی مهمان برگزار شد . نگار در آن لباس زيبای سپيدچون فرشتگان شده بود . تحسين مهمانها را از زيبايی توام با وقارنگار را ميشد از نگاههايشان فهميد . هيچ كس به غير از من و نگار و پدرومادرهايمان از بيماری نگار خبری نداشت .اول از همه بعد از عروسی با نگار رفتم مشهد . چون نذر كرده بود كهحتما بعد از ازدواج با من به مشهد بياد و برای آينده هر دوتامون دعا كندو پس از مشهد هم رفتيم كيش و از آن طرف هم اصفهان بعد از آن هم بهشيراز رفتيم .ديگر بايد برميگشتيم . هم بايد ديدار مهمانها را پس ميداديمو هم اينكه آشيانه ای را كه با هم بنا كرده بوديم به سر و سامان برسانيم .فيلم عروسي هم آماده شده بود و من تازه ميديدم كه شكوه اين عروسی بيشاز آنچه بوده كه من فكر ميكردم . واقعا كه پدرم سنگ تمام گذاشته بود .سر سفره عقد ، دفعه دوم كه خطبه را ميخواندند من به نگار گفتم : بياهمين الان بله را بگو من را راحت كن ... اين قدر من را در انتظار گذاشتیميترسم كه اين آخری جا بزنی و من را توی خماريت بگذاری ...نگار آرام گفت : مگر نميدانی كه رسم هست كه دفعه سوم بله را ميگن؟مگر اين چيزها را نميدانی ؟ من هم با شيطنت گفتم نه برای اينكه اين باراولم بوده كه عروسی ميكنم ... ديدم كه از زير كتم نگار داره نيشگونميگريه ... گفتم ترا به خدا اينجا نه ... اما آن هم كار خودش را كرد ... نامردفيلمبردارهمه اين صحنه ها را گرفته بود ... البته خوشبختانه اين قدرصدای عاقد بلند بود كه صدای پچ پچ ما را ضبط نكرده بود ... نگار داشتچمدانها را باز ميكرد و به من كه فيلم را نگاه مکيردم توجهی نداشتم .نگاهی به چهره معصومش انداختم . احساس ميكردم نسبت به شب عروسیكمی بيرنگ تر شده است . اما كمی كه دقت كردم يادم آمد كه معمولاعروسها شب عروسی آن قدر آرايش ميكنند كه معمولا ميتوانند سر دامادهارا كلاه بگذارند . كليد ويدئو را زدم و بقيه فيلم را نگاه كردم .............چند روزی گذشت و يك شب نگار آمد پيش من . گفت : كاوه ميدانی منعاشقتم . يعنی از همان اول من عاشقت بودم . اصلا نميدانم بايد بهتو چی بگويم . هميشه دوستت داشتم و هر روز هم بر اين حس اضافهشده است.ميدانی تو مثل يك فرشته هستی ؟ كمتر مردی مثل تو پيداميشود كه اين قدر پاك باشد ... ميدانستی من آن موقع كه بيمارستان بودمدكتر گفته بود كه من تا 1 ماه بيشتر زنده نيستم ؟ اما وقتی از مسافرتبرگشتيم دكتر به من گفت اگر قرار بود تو بميری بايد 3 ماه پيش ميمردیپس بدان اگر سرطان تو پيشرفته هست تو چيزی داری كه كمتر كسی درجايگاه تو ، آن را دارد كه تا به الان زنده ماندی .... ولی من ميدانم آن چيزعشق تو هست و آن شخص هم تو هستی كه برای من معجزه كردی ...تنها آرزوی من هميشه اين بوده كه من پيش تو باشم و در كنارت باشمكه تو اين امكان را به من دادی ... نميدانستم بايد چی بگم فقط گريه ميكرمچون ميدانستم كه من هم همين احساس و نظر را در مورد نگار دارم ومطمئنم كه بدون آن من هم ميميرم ... اشك از چشمهای ما پايين ميريخت وبه هم تكيه داده بوديم ... به من گفت اگر من مردم تو ميتوانی زن بگيریيعنی بايد زن بگيری كه خوشبخت باشی و من را خوشحال كنی ... من نگاررا دعوا كردم و گفتم اين چه حرفی است كه ميزنی ... ميبينی كه الانمن خوشبختم و تازه مطمئنم تو هم بهبود پيدا ميكنی و من تو سالهای سالبا هم هستيم .شب خوابيديم . اما صبح احساس كردم حال نگار اصلا خوبنيست . سريع رسوندمش بيمارستان ... نميدانم چرا احساس ميكردم كهدارد روح از بدنش خارج ميشود . لحظات آخر نگار من را صدا كرد و دستمرا در دستانش گرفت و گفت : كاوه من هميشه عاشقت بودم من را ببخش مننميتوانم به قولم وفا كنم و تو را تنها ميگذارم و بوسه اي بر دستانم زد ..من گريه ميكردم . نگاه تلخی به من كرد و گفت : من هميشه با تو هستمو با لبخند زيبايی در آغوشم جان سپرد .من نميتواستم رفتن نگار را قبول كنم براي اينكه نگار برای من همه چيز بوددنيای من بود . اين سرگذشتم را نوشتم تا بگويم كه من نه برای ترحم بلكهبرای آرزوی خودم برای عشقی كه هميشه داشتم با نگار ازدواج كردم ومطمئن هستم كه نگار را باز در دنيايی خواهم ديد كه در آنجا رنگ هيچبيماری و دردی را نخواهيم ديد و در آنجا خوشبختی خودمان را كامل ميكنيم.من تنها با نگار كامل ميشوم .بقيه اين نامه توسط مريم دادجو نوشته شدهاست . بعد از رفتن نگارم ، كاوه تنها يك هفته دوری نگار را تحمل كرد وبعد از يك هفته پليس كاوه را در ماشينش در حالی كه اين نامه و عكسعروسيش را درد ست داشت پيدا كرد . قلب كاوه از تحمل اين همه دردعاجز ماند و در تنهايی كاوه از حركت باز ايستاد . بعد از اين ماجرا همانطور كه خودش خواسته بود كاوه را كنار نگار دفن كرديم ....به اميد دنيايی توام با عشق های زيبا و مستمر و زندگی همراه با سلامتی
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط maryam
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان


آپلودسنتر آز پي ان يو تالار گفتمان آز پي ان يو
تبلیغات نیازمندی های استان چهارمحال و بختیاری